Trnava nevznikla v roku 2014

Trnava nevznikla v roku 2014

Častokrát sa stretávame s názorom, že nikdy sa toho v Trnave tak veľa neurobilo ako v predchádzajúcich rokoch. Do roku 2014 akoby sa nič nedialo?! Považujeme takéto vnímanie reality za skreslené a nepravdivé. Nechceme týmto príspevkom znižovať zásluhy o rozvoj mesta v niektorých oblastiach v poslednom čase, myslíme si však, že je správne a spravodlivé pozerať sa na na veci komplexnejšie.

Preto sme nižšie pripravili výber niektorých najdôležitejších výsledkov, ktoré sa v Trnave urobili alebo pripravili do roku 2014.

Doprava

 • podpora vybudovania severného a príprava projektu k južnému obchvatu mesta, vybudovanie kruhovej križovatky Bratislavská – Strojárenská
 • rekonštrukcia autobusovej stanice
 • prvá okružná križovatka na Slovensku (Tamaškovičova – Dohnányho) ďaľších 10 kruhových križovatiek
 • komunikačné prepojenie ulíc Trstínska – Cukrová s novým mostom cez Trnávku
 • dobudovanie komunikácie pri Kalvárii a pripojenie streleckého centra
 • rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií Kolárova, Rybníková, Bulharská, Clementisova, Ružová, Orgovánová, Tulipánová, Golianova, Nerudova, Bočná, Coburgova, Františkánska, Chovateľská, Hraničná, Osvaldova, Gavlovičova, Slovenská, Kozácka, sv. Cyrila a Metoda, Komenského,  Kalinčiakova, Rajčurská, Zámočnícka, Trhová, atď.
 • nový most cez Trnávku pri Bernolákovej bráne
 • vybudovanie 12,29 km cyklochodníkov
 • vytvorenie 2519 nových parkovacích miest a rekonštrukcia viac ako tisícky parkovacích miest
 • zakúpenie čistiacich vozidiel na pozemné komunikácie
 • budovanie prístreškov na autobusových zástavkách

 

Školstvo

 • rekonštrukcie základných škôl na uliciach A.Kubinu, Atómovej, J.Bottu, M.Gorkého, I.Krasku, Vančurovej, K.Mahra, Spartakovskej a na Námestí Slov. uč. tovarišstva, ako i v Základnej umeleckej škole M. Sch. Trnavského.
 • moderná kuchyňa v základnej škole na Spartakovskej ul.

 

Životné prostredie

 • izolačný pás zelene (les osobitného určenia, plocha 4,6 ha, 25 500 ks stromov, budovanie do roku 1998)
 • rekonštrukcia  Parku Janka Kráľa, Parku A. Bernoláka, Kalvárie, Ružového parku, priestoru za daňovým úradom, revitalizácia areálu Kamenný mlyn a parku za sochou Štefánika
 • vybudovanie nového Univerzitného parčíka
 • nové výsadby a pásy izolačnej zelene na Hlbokej a Spartakovskej
 • humanizácia obytných súborov Hlboká (Clementisova – Starohájska), Kubinu, Prednádražie (Mozartova – Tajovského), Linčianska
 • rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie, Hlboká, Strelecká, Staničná, atď.
 • nová moderná skládka komunálneho odpadu na Zavarskej ceste, zriadenie prevádzky kompostárne, rekultivácia skládky TKO Boleráz
 • budovanie kontajnerových stojísk

 

Historické dedičstvo

 • rekonštrukcia vzácneho mestského opevnenia
 • rekonštrukcia a obnova verejných priestorov Hlavnej ulice – pešia zóna, Kapitulskej ulice, nám. Sv. Mikuláša, ulice M. Sch. Trnavského, Hviezdoslavovej, Divadelnej, Michalskej a Haulíkove ulice
 • obnova renesančnej mestskej veže na Trojičnom námestí
 • reštaurovanie a znovupostavenie Trojičky (verejná zbierka)
 • rekonštrukcia severného a južného krídla radnice
 • rekonštrukcia pôvodnej budovy radnice z raného stredoveku, dnešného západného krídla radničného komplexu, ktorému bol udelený titul Kultúrna pamiatka roka 2008
 • iluminácia trnavských kostolov a iných kultúrnych pamiatok
 • objav a projekt prezentácie najstaršej sakrálnej stavby v meste – románskej rotundy pri Bazilike sv. Mikuláša

 

Sociálna oblasť

 • rekonštrukcie  v zariadení pre seniorov
 • rekonštrukcia bytov pre sociálne slabšie vrstvy na Coburgovej a Kollárovej ulici
 • čiastočná rekonštrukcia v Mestskej poliklinike a zdravotnom stredisku na Mozartovej
 • debarierizácia Detského integračného centrum na Čajkovského a na Vančurovej
 • stavebné úpravy pre potreby Krízového centra na Okružnej
 • výstavba bytových domov Na hlinách, Františkánskej, Veternej, Clementisovej, Tajovského a Coburgovej
 • výstavba hospicu Svetlo
 • byty pre sociálne slabšie vrstvy Malženická cesta – 24 b.j.
 • zriadenie kancelárie prvého kontaktu
 • zriadenie komunitného centra
 • založenie festivalu zdravého životného štýlu a zdravotnej osvety Dni zdravia, Veľtrhu pre seniorov, či podujatia pri príležitosti Dňa matiek s názvom Májový kvet a akcie Dúhový svet pre mentálne a zdravotne postihnuté deti, mládež i dospelých

 

Podpora podnikania a rozvoja pracovných miest

 • prilákanie najväčšieho investora a príprava výstavby automobilky PSA Peugeot Citroën
 • pomoc pri budovaní ďalších komerčných a priemyselných prevádzok
 • vybudovanie Mestského priemyselného a technologického parku
 • zriadenie prvého klastra na Slovensku – Automobilový klaster Slovensko

 

Šport a detské ihriská

 • výstavba kúpaliska Castiglione
 • opláštenie ľadovej plochy zimného štadióna
 • rekonštrukcia Mestskej športovej haly
 • vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou na Lokomotíve
 • výstavba plavárne Zátvor
 • vytvorenie Fit dráhy v prímestskej rekreačnej oblasti Kamenný mlyn
 • celková rekonštrukcia Štadióna A. Malatinského
 • rekonštrukcia atletického štadióna Slávia na Rybníkovej
 • podpora vybudovania tenisového areálu Empire
 • výstavba detských ihrísk Guliver v Parku A. Bernoláka, Vtačí dvor, ihrisko na Dolných baštách, Pod Agátkou, za daňovým úradom, na Prednádraží a Limbovej
 • podpora vybudovania nového mestkého futbalového štadióna A. Malatinského

 

Kultúra

 • obnova kina Hviezda
 • založenie mestskej televízie MTT s.r.o.
 • kompletná rekonštrukcia mestského amfiteátra
 • organizácia a podpora množstva podujatí: výstava fotografií Genius loci Trnavy, Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského, DIV –Divadelné inšpiratívne vystúpenia, Trienále plagátu Trnava, medzinárodný festivalu rezofonickej hudby Dobrofest – Trnava, folklórny festival Trnavská brána, Promenádne koncerty dychovej hudby, letný divadelného festivalu Radničné hry, Literárne slávností, džezový festival Trnavský JAZZyk, festival Stredovek pod hradbami, Požehnanie mladých vín,  jarná vinárska súťaž  Víno Tirnavia, Deň vínnych pivníc, atď.
 • vytvorenie dotačného systému pre občiansky, kultúrny a športový život
 • TINS – založenie Trnavskej informačnej služby