Reakcia  na  stanovisko mesta k situácii ohľadom južného obchvatu.

Reakcia  na  stanovisko mesta k situácii ohľadom južného obchvatu.

 • Na začiatku volebného obdobia 2015-2018, a to dňa 11. 3. 2015 mesto adresovalo písomnú žiadosť na SSC ohľadom aktuálneho stavu južného obchvatu.
 • SSC reagovala na túto požiadavku odpoveďou dňa 25. 3. 2015, v ktorej uvádza, že v roku 2015 zabezpečí štúdiu realizovateľnosti, ktorá vyhodnotí oprávnenosť investície, čo je podmienkou pre prefinancovanie stavby z eurofondov.
 • Osobné rokovanie sa uskutočnilo 3. 11. 2015 na SSC za účasti generálneho riaditeľa odboru investícii a primátora mesta, kde SSC informovalo, že peniaze na štúdiu budú až v 2016 z eurofondov a v 2017 by sa mohlo začať s výkupom pozemkov.
 • 4. 2016 vyhlasuje SSC súťaž na obstaranie štúdie realizovateľnosti.
 • 9. 2016 mesto vydáva záporné záväzné stanovisko k zámeru umiestnenia stavby južného obchvatu, nakoľko nebolo v súlade s vtedy platným územným plánom.
 • Následne v roku 2017 mesto zabezpečilo zmenu územného plánu tak, aby bol v súlade so zámerom vybudovania južného obchvatu (pripojenie Bratislavskej ulice – VZN účinné od 14. 4. 2017 a zrušenie ekoduktu -VZN účinné od 27. 12. 2017).

JUDr. Peter Bročka, LL. M. v statuse na Facebooku o južnom obchvate tvrdí, že:

citujem

 • „mesto aktívne a pravidelne komunikuje a opakovane deklaruje ponuku na spoluprácu na urýchlení projektu“
 • „opätovné urgovanie zo strany mesta a informácie o postupe projektu!“
 • „opätovné dopytovanie a návšteva na SSC so žiadosťou v akom stave je príprava JO“
 • „ďalšia osobná návšteva so žiadosťou v akom stave je príprava JO“
 • „mesto na všetkých rokovaniach s SSC ponúklo možnosti podpory zrýchlenia výstavby“

 

Pričom na základe vyžiadania si zápisov a komunikácie mesta priamo od SSC exprimátorom mesta,  boli Vladimírovi Butkovi poskytnuté informácie, že mesto Trnava oslovilo SSC s dotazom, v akom stave je príprava výstavby JO len jeden jediný raz písomne (11. 3. 2015) a iniciovalo následne jedno jediné pracovné stretnutie na pôde SSC (3. 11. 2015).

Žiadnymi inými písomnými dokumentáciami zo strany mesta ani zápismi zo stretnutí SSC nedisponuje, asi z jednoduchého dôvodu,….lebo žiadne iné neboli a štatutár mesta otvorene a bezbreho klame verejnosť (viď citáty).

Jediná ďalšia korešpondencia zo strany mesta smerom k SSC bolo zaslanie záporného záväzného stanoviska k investičnému zámeru (29. 6. 2016) a schválenie zmeny územného plánu (18. 7. 2018), čo boli oficiálne informácie ako dotknutého orgánu v zmysle stavebného zákona a neobsahovali ani jedno slovo o „dopytovaní a urgencii mesta voči SSC“.

Kde vzal Peter Bročka odvahu sa vyjadriť, že mesto aktívne a pravidelne komunikuje, opätovne urguje, opätovne sa dopytuje a uskutočňuje osobné návštevy, keď za 4 roky svoju požiadavku na vyriešenie prioritného problému Trnavy dokázalo vybaviť jedným listom a jednou návštevou, aj to  v roku 2015 ?!