Rastislav Mráz

Narodil som sa v roku 1978 v Trnave, kde som navštevoval základnú i strednú školu. Vyštudoval som právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave a laickú teológiu na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Svoje pracovné skúsenosti som nadobúdal ako vedúci odboru organizačného a vnútornej správy na Mestskom úrade v Trnave, či ako konateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti TT-IT, s.r.o. Momentálne pôsobím ako právnik a konzultant pre verejné obstarávanie.

Od roku 1997 som sa aktívne angažoval vo viacerých mládežníckych združeniach a organizáciách. Pôsobil som ako vedúci Spoločenstva Tulipánci, riaditeľ Informačného centra mládeže v Trnave, predseda Rady mládeže Trnavského kraja, člen Predsedníctva Rady mládeže Slovenska, predseda združenia Via Tyrnaviensis a ďalších.

Momentálne som stále aktívny ako podpredseda Mestskej rady mládeže v Trnave, dobrovoľník Združenia pre podporu detí a mládež v Trnavskom kraji, člen Združenia Saleziánov spolupracovníkov, či predseda občianskej iniciatívy Naše mesTTo.

Autorsky alebo organizačne sa podieľam na viacerých projektoch zameraných na osobnostný rozvoj a voľný čas rodín a mládeže. Medzi najvýznamnejšie patria Dobrovoľníci deťom, Festhry Trnava, Festival mladých rodín, Noc kostolov (2011 -2012), Animátor roka, či Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži.

V roku 2014 som sa vďaka dôvere voličov stal poslancom mestského zastupiteľstva mesta Trnava za mestskú časť Trnava – juh. V rámci môjho poslaneckého mandátu pôsobím ako člen Mestskej rady mesta Trnava, člen majetkovej komisie a predseda komisie pre mandáty a sťažnosti. V roku 2017 som bol zvolený do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, kde som predsedom koaličného poslaneckého klubu KDH – OľaNO – SaS. Od roku 2000 som členom KDH.

Momentálne pôsobím v tomto hnutí ako predseda okresného centra KDH.

Som ženatý a s manželkou Zuzanou máme tri deti.