Budeme intenzívne čerpať eurofondy a iné grantové zdroje

Budeme intenzívne čerpať eurofondy a iné grantové zdroje

Sme si plne vedomí našich smelých plánov. Vo viacerých oblastiach by sme chceli realizovať strategické projekty (viď náš program), ktoré sú  samozrejme aj finančne náročné. Preto je potrebné zodpovedať legitímnu otázku, ako ich chceme prefinancovať. Jednou z možností sú eurofondy.

Cestu pre navýšenie kapitálových príjmov mesta vidíme v efektívnom čerpaní finančných zdrojov z fondov EÚ a iných dotačných schém. Analýzou verejne dostupných informácií sme porovnali príjem z týchto zdrojov za posledných 8 rokov (viď graf).  Výsledky ukazujú, že súčasné vedenie mesta takmer vôbec tieto možnosti nevyužilo. Mestu kvôli administratívnym chybám napríklad ušla možnosť prefinancovať z eurofondov rekonštrukciu školy na Spartakovskej, cyklotrasu v Kamenáči aj s lávkou, či rekonštrukcie telocviční.

                                                                                   Transfery, granty, príspevky v eur

                                                                                  Zdroj: záverečné účty mesta Trnava, www.trnava.sk

V priloženej tabuľke je uvedená výška grantov a dotácií získaných za jednotlivé roky. Vyplýva z nej, že súčasné vedenie mesta zabezpečilo pre mestskú pokladňu v rokoch 2015-2017 priemerne  len  1 203 768 eur ročne (rok 2018 nie je zarátaný), pričom roky predtým bol mestský rozpočet  pravidelne navýšený z mimorozpočtových zdrojov približne trojnásobkom tejto sumy.  Konkrétne sa mestu pod vedením predchádzajúcich primátorov, teda v rokoch 2010-2014, podarilo získať eurofondy a národné dotácie  v sume 4 584 952 eur priemerne ročne. Predchádzajúce vedenia mesta dokázali za tieto príspevky zrekonštruovať ZŠ na Spartakovskej ul., ZŠ na Gorkého ul., vybudovať nový priemyselný park, rozšíriť systém bezpečnostných kamier, nakúpiť čistiacu techniku na cesty, ako i získať podporu pre terénnu sociálnu prácu, či financovať sociálne služby v zariadení pre seniorov a mnohé iné.

Rozdiel v efektivite čerpať eurofondy medzi vedením mesta do roku 2014 a toho súčasného dokumentuje priložený graf.

 

Avšak to zďaleka nie je všetko.  Na to, aby súčasné vedenie mesta  dokázalo získať  aspoň štvrtinu z toho, čo jeho predchodcovia, rozšírilo útvar projektového manažmentu dvojnásobne. A tak kým na získaní grantov v sume 4 584 952 eur priemerne ročne pracovali do roku 2014 štyria zamestnanci, za roky 2015 – 2018 sa ich počet rozrástol na osem. Čítate dobre, nejde o omyl,  … ale o neschopnosť riadenia  mesta i v tejto oblasti.

Čo s tým chceme urobiť? Potrebujeme ukončiť amaterizmus a neefektívnosť a zaviesť profesionálny prístup. Je potrebné prehodnotiť priority realizácie zámerov mesta podľa možnosti získavania grantov. Zodpovedne pripraviť technické dokumentácie a projektové žiadosti tak, aby bolo možné pohotovo a zároveň flexibilne reagovať na grantové výzvy. Rozvíjať partnerskú spoluprácu s inými mestami a okolitými obcami za účelom hľadania spoločných riešení pre podobné problémy. Takto môžeme získať prostriedky pre obnovu polikliniky, škôlok, škôl a ich areálov, humanizáciu sídlisk vrátane športovísk, budovanie zariadení sociálnej starostlivosti, rozvoj zelených plôch a vodozádržných opatrení, ako aj projektov podporujúcich kreatívne vzdelávanie detí, rozšírenie ponuky sociálnych služieb pre seniorov a ďalších projektov v prospech občanov.